El nomenclàtor

La Comissió

Amb la voluntat de facilitar la participació ciutadana en les tasques d’elaboració del nomenclàtor de la ciutat, l’Ajuntament de Mataró va crear el 5 de juliol de l’any 1979 una comissió consultiva amb l’encàrrec de recuperar i normalitzar la guia de carrers municipal, profundament alterat per la dictadura franquista. D’ençà llavors, els successius equips de govern han mantingut l’existència d’aquesta Comissió amb la finalitat de tractar els temes que fan referència a l’elaboració d’informes, actualitzacions i aplicacions del nomenclàtor de la ciutat de Mataró, renovant-ne o modificant-ne la seva composició a l’inici de cada mandat. 

Formada per representants dels grups municipals amb presència al consistori, ciutadans coneixedors de l’onomàstica de Mataró i del seu patrimoni històric i tècnics assessors de l’Ajuntament de Mataró, la presideix el conseller-delegat que té atribuïdes les competències sobre Cultura. D’acord amb el reglament de funcionament, la Comissió es defineix com a organisme de caràcter consultiu i assessor que, en cap cas, pot substituir o assumir competències pròpies dels organismes representatius. 

Criteris generals

L’estudi que la primera Comissió va lliurar a l’Ajuntament de Mataró el 19 de desembre del 1979, titulat Informe de la Comissió de Treball per a la Nomenclatura de les Vies Públiques de Mataró (...) amb les corresponents propostes de: recuperacions, canvis i assignacions, aprovat inicialment pel Ple l’any 1980 i, definitivament –amb algunes variants tècniques– el 1982, va suposar la modificació efectiva de la denominació dels vials mataronins relacionats amb la Dictadura franquista. Però més enllà d’aquest encàrrec, els redactors també van proposar criteris i pautes d'actuació per a la normalització del nomenclàtor de la Ciutat i pel seu futur funcionament: catalanitzar-lo i vincular-lo a la ciutat, recuperant noms populars i de lloc i, en la mesura del possible, crear agrupacions temàtiques per sectors amb plaques clares i didàctiques. En base a aquests suggeriments, les diferents comissions han anat treballant fins que l’any 2001 l’Ajuntament Ple va aprovar oficialment els criteris generals del Nomenclàtor de Mataró que són els vigents:  

  • Preeminència de la toponímia local, sempre que això sigui possible i convenient.
  • Vinculació, com a segona opció preferent, del Nomenclàtor mataroní a la realitat cultural, històrica, social, política, etc. de la ciutat.
  • Agrupació dels noms per temàtiques i sectors, sempre que això sigui factible o convenient.
  • Dedicatòries individuals ofertes, sempre, a persones difuntes.
  • Incidència en la vessant didàctica del Nomenclàtor, especialment en les seves aplicacions (plaques, llista de carrers).
  • Retolació correcta en català, idioma oficial del Nomenclàtor mataroní.
  • Establiment d’un disseny únic característic de retolació.
  • Establiment d’un codi numèric únic i invariable als vials del Nomenclàtor.

 

Procediments

Pel que fa als procediments, la Secció d’Informació de Base de l’Ajuntament de Mataró és qui gestiona la base de dades oficial del Nomenclàtor mataroní, determina la tipologia dels vials de la ciutat, n’estableix els codis numèrics i informa als afectats dels canvis o novetats acordats. La Secretaria de la Comissió, a la Direcció de Cultura , atén les peticions sobre el nomenclàtor que formulen els ciutadans, les entitats i els òrgans de l’Ajuntament, demandes que són tractades a les reunions periòdiques que celebra la Comissió. Si es resolen, són elevades al Ple per a la seva aprovació, si s’escau, i si no, s’incorporen al llistat de propostes per al nomenclàtor que s’actualitza des de la Secretaria.  

Treballs

Dels treballs més remarcables fets en l’àmbit d’aquesta Comissió municipal, a més a més d’estudiar les nominacions dels nous carrers, hem de destacar l’ordenació del nomenclàtor i del carrerer mataroní, una feixuga tasca realitzada entre els anys 2002 i 2004 que queda reflectida als plànols de la ciutat que s’han editat d’ençà llavors i a les noves plaques de carrer. 

Mataró carrer a carrer. Nomenclàtor de la ciutat, de Ramon Salicrú i Puig, un rigorós estudi sobre el nomenclàtor històric mataroní on es poden consultar alfabèticament dades sobre els noms del carrers, el què de la seva denominació i la biografia dels personatges als quals la ciutat ha dedicat vials públics.
Podeu consultar el mapa de la ciutat aquí.