Llibre Blanc de la Cultura

Sessions de formació

La cultura és un element central dels municipis, no només en el seu sentit tradicional, sinó també com a fonament creatiu i econòmic. Ha deixat de ser entesa només com una activitat artística i ha passat a definir també els eixos principals de les polítiques municipals. 

En el canvi de paradigma que la societat està afrontant és més necessari que mai una cultura que fomenti la transmissió de coneixements i la cohesió social. Mataró, amb una trajectòria cultural i participativa consolidada, ha impulsat un procés de reflexió sobre l’àmbit de la cultura per actualitzar anteriors estudis sobre la cultura realitzats al municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament de Mataró ha recolllit la inquietud per construir una estratègia cultural comuna i ha impulsat l’elaboració del Llibre Blanc de la Cultura de Mataró.

El Llibre Blanc de la Cultura és un projecte estratègic, resultat d’un procés de reflexió i debat cultural, que ha tingut per objectiu general establir les bases d’un compromís entre els agents de la cultura de Mataró, per respondre a les mancances culturals detectades a partir dels processos participatius endegats, i establir un model cultural significatiu i distintiu de Mataró a partir d’una revisió interna dels recursos existents, basada en una redistribució i racionalització dels elements culturals i administratius. 

Així doncs, el Llibre Blanc de la Cultura és un projecte estratègic liderat per l’Ajuntament de Mataró que busca definir els nous reptes culturals de la ciutat. Es tracta d’un document que permetrà determinar objectius, línies d’actuació i projectes estratègics en matèria de polítiques culturals per als propers anys.

La fase de diagnòstic va finalitzar el març de 2015 i es va desenvolupar a partir d’un ampli procés participatiu. Finalitzada aquesta fase de diagnòstic, es va iniciar la segona i definitiva fase d’elaboració del Llibre Blanc, en què es defineixen sis línies estratègiques d’actuació i proposta d’accions. Per consolidar el procés s’ha creat una taula del Llibre Blanc per fer el seguiment de les accions que es van realitzant en l’àmbit cultural de la ciutat, vetllant perquè estiguin aliniades amb l’estratègia global aprovada. Un cop finalitzat el present mandat, l’any 2019, es proposa la revisió del Llibre Blanc per tal d’adaptar-lo a la realitat del moment.